Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας

Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.) ιδρύθηκε το 2019 (Νόμος, 4589/2019 (Α΄ 13), άρθρο 24) και συγκροτήθηκε διοικητικά και ακαδημαϊκά μετά από απόφαση της Συγκλήτου από το 2021 (Αρ. Συν. 252/28.05.2021).

Έδρα του Πάρκου είναι η Λάρισα και το πανεπιστημιακό συγκρότημα Γαιόπολις.